Kseniya
Glebko
Head of Bidding
Kseniya
Glebko
Head of Bidding
Anastasia
Sachkova
BIDDING PRODUCER
Anastasia
Sachkova
BIDDING PRODUCER
Zhenya
Mikhailyuk
BIDDING PRODUCER
Zhenya
Mikhailyuk
BIDDING PRODUCER
Degurko
Alina
Bidding Producer
Degurko
Alina
Bidding Producer
Anna
Gorodetska
bidding producer
Anna
Gorodetska
bidding producer
Caroline
Shvedchenko
bidding producer
Caroline
Shvedchenko
bidding producer
Eugene
Platonov
designer
Eugene
Platonov
designer

© 2020

scroll down

menu

spinner